• توضیحات

توضیحات

پس از مراحل بالا که به عنوان پیشدان می باشند به مرحله میاندان که رشد ۱ می باشد می رسیم که از سن ۱۹ الی ۲۷روز مورد استفاده قرار می گیرد.