نظرسنجی سایت

۱- تطابق محصول با مشخصات فنی مورد نظر شما

۱
۲
۳
۴
۵

۳- مدت زمان تحویل و نحوه بارگیری محصول

۱
۲
۳
۴
۵

۴- میزان انطباق وزن محموله ها (وضعیت باسکول )

۱
۲
۳
۴
۵

۵- نحوه برخورد و ارتباط مدیران شرکت

۱
۲
۳
۴
۵

۶-نحوه پاسخگویی پرسنل آزمایشگاه ، کیفیت و تولید در خصوص اطلاعات فنی محصول

۱
۲
۳
۴
۵

۷- نحوه برخورد و ارتباط کارشناسان فروش

۱
۲
۳
۴
۵

۸- سهولت دسترسی به فرد مورد نظر در شرکت

۱
۲
۳
۴
۵

۹- استقبال از پیشنهادات و انتقادات مشتریان

۱
۲
۳
۴
۵

۱۰- تخصص پرسنل شرکت

۱
۲
۳
۴
۵

۱۱- میزان انعطاف در مقابل خواسته های مشتریان

۱
۲
۳
۴
۵

۱۲-ارائه خدمات رفاهی مناسب به مشتری درمحل شرکت

۱
۲
۳
۴
۵

۱۳-پذیرش اشتباهات و قبول خسارات

۱
۲
۳
۴
۵

۱۴-رسیدگی به موقع به درخواستهای مشتری

۱
۲
۳
۴
۵

۱۵-سهولت سفارش‌دهی

۱
۲
۳
۴
۵

۱۶- قیمت محصولات

۱
۲
۳
۴
۵

۱۷- تناسب قیمت با کیفیت

۱
۲
۳
۴
۵

۱۸- هماهنگی قیمت با نرخ بازار

۱
۲
۳
۴
۵

۱۹- نحوه پرداخت پیش پرداخت و تسویه حساب

۱
۲
۳
۴
۵

۲۰- میزان هماهنگی بخش مالی و فروش

۱
۲
۳
۴
۵

۲۱- دقت و شفافیت در امور مالی و حسابهای شما

۱
۲
۳
۴
۵