پس از مرحله رشد نوبت به مرحله پایانی(پس دان) می رسیم که از سن ۳۶ تا زمان کشتار با توجه به سلیقه مرغدار مورد استفاده قرار می گیرد.