اولین محصول شرکت می باشد که برای سن ۱ الی ۸ روز جوجه استفاده می شود.