نوع دوم از محصول میاندان است که از ۲۸ الی ۳۵ روز مورد استفاده قرار می گیرد.