دومین محصول در مرحله رشد می باشد که از سن ۹ الی ۱۸ روز در گله جوجه استفاده می شود.